Inleiding

 

Het ministerie van VWS: Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft op 24 juni een subsidieregeling opengesteld voor zorginstellingen, zorgverleners en MKB bedrijven voor de ontwikkeling van innovatieve projecten in de zorg. (zorginnovatie)

De subsidie bedraagt totaal € 100 miljoen en heeft een looptijd van 3 jaar.

 

Wij spreken nu in eerste instantie over de ZIPC (zorginnovatieprestatiecontracten) en ZIV (zorginnovatievouchers).

 

De subsidie heeft betrekking op:

Bij zorginnovatie gaat het om producten, productieprocessen, diensten of dienstverleningsprocessen die nieuw zijn voor de desbetreffende zorgaanbieder of MKB-ondernemer.

Niet vereist is dat het nieuw moet zijn voor de zorgsector in Nederland.

Wellicht ten overvloede is bepaald dat de vernieuwing ook betrekking kan hebben op de wijze waarop de arbeid is georganiseerd. Dit wordt wel ’sociale innovatie’ genoemd.


Op welke domeinen in de zorg heeft de subsidie betrekking:

Het gaat bij zorginnovatie altijd om chronisch zieken of ouderen,

meer in het bijzonder de zorg die hen uit hoofde van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verleend wordt.


Deelnemers:

MKB-ondernemers en zorgaanbieders.

Een MKB-onderneming heeft minder dan 250 mensen in dienst, een omzet van minder dan € 50 miljoen en een balanstotaal van minder dan € 43 miljoen.

Zorgaanbieders zijn instellingen en zelfstandig werkzame individuele beroepsbeoefenaren. Voor het begrip instellingen wordt verwezen naar de Kwaliteitswet zorginstellingen. Voor de zelfstandig werkzame individuele beroepsbeoefenaren wordt verwezen naar de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.