Ondersteuning

 

De stichting verleent ondersteuning bij standaardisatie (NEN-Eenheid van Taal - Snomed, Zorgpaden klinische processen ondersteunen met ICT).


Zorgpaden

ctoon14-zorgpadUw zorgprocessen stroomlijnen

Zorgpaden, klinische paden, zorgproces optimalisatie. Er zijn vele namen in omloop voor het verbeteren van zorgprocessen. Wij kiezen, in navolging van de European Pathway Association, voor de term zorgpaden. Zorgpaden vormen een methode om zorgprocessen te stroomlijnen en patiëntgericht te organiseren. Over de grenzen van disciplines, afdelingen en zelfs instellingen heen.

Wereldwijd gebruik van zorgpaden 

 

 

 

 

Zorgpaden komen voort uit methoden die in de industrie werden gebruikt om complexe processen beter te plannen en te organiseren. Vanaf de jaren ’70 vindt toepassing in de gezondheidszorg plaats. Zorgpaden worden nu wereldwijd in de gezondheidszorg gebruikt. Het Belgisch Nederlands Netwerk Klinische Paden (www.nkp.be) biedt een platform voor kennisuitwisseling tussen zorginstellingen op het gebied van zorgpaden. ‘Een zorgpad is een goed georganiseerd zorgproces, waar de organisatie van de instelling op afgestemd is.’

 

 

Zorgpad: product én methode

Naast een product is een zorgpad een methode om zorgprocessen te verbeteren. In deze betekenis is het een ‘complexe interventie’. De verschillende onderdelen hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Er is niet precies duidelijk wat nu de werkzame component is.

 

Ontwikkelen van een zorgpad

Zorgpaden brengen de wereld van de zorgprofessionals in overeenstemming met de wereld van de managers. De juiste zorg moet juist georganiseerd worden. Zorgpaden combineren de ideale zorg met de ideale organisatie. Daarom zijn zorgpaden specifiek voor de eigen organisatie. Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een zorgpad is een veranderingsproces.

 

Verbeterdoelen stellen

Bij het ontwikkelen van zorgpaden stellen we verbeterdoelen op klinisch en financieel gebied. Daarnaast ook op het gebied van service of procesverloop en team samenwerking. Deze vijf gebieden worden het klinisch pad kompas genoemd (Vanhaecht en Sermeus, 2003). Vaak worden positieve resultaten bereikt op een of meer van deze gebieden. Denk hierbij aan: verkorting van opnameduur; lagere pijnscores; eerder mobiel zijn; hogere patiënttevredenheid.
Zorgpaden zijn daarmee een instrument om de volgende doelen te realiseren: procesoptimalisatie vanuit multidisciplinair oogpunt; identificatie en implementatie van ‘best practices’ en evidence-based richtlijnen; implementatie en vooral verankering van verbeteringen in de patiëntenzorg.

Snomed

Wat is SNOMED CT?
SNOMED CT® staat voor 'Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms'. SNOMED CT is een medisch terminologiestelsel en bestaat uit een verzameling standaard termen met hun synoniemen, die in de directe patiëntenzorg gebruikt wordt voor de vastlegging van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnosen, resultaten en de besluitvorming. SNOMED CT is een middel om te komen tot 'eenheid van taal'. SNOMED CT® wordt wereldwijd beschouwd als de meest veelomvattende, meertalige klinische terminologie voor de gezondheidszorg.

SNOMED CT®:

  1. Heeft een veelomvattende, wetenschappelijk gevalideerde inhoud.
  2. Is essentieel voor elektronische patiëntendossiers.
  3. Bevat cross maps naar andere internationale standaarden.
  4. Wordt op dit moment (in verschillende vormen) in meer dan 40 landen gebruikt.

Het ontstaan van SNOMED CT
SNOMED CT is in ontwikkeling sinds 1965 onder de naam SNOP (Systematized Nomenclature of Pathology). Later heeft SNOP zich uitgebreid naar andere medische velden. Vanaf 1974 heeft het de naam SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine). In 2000 is hier RT (Reference Terminology) aan toegevoegd. In 2002 is SNOMED CT ontwikkeld door de samenvoeging van SNOMED RT en de Britse 'Clinical Terms Versie 3' (informeel bekend als de READ codes).

Waarom wordt SNOMED CT in Nederland geïntroduceerd?
In de toekomst is het wenselijk dat een zorgbrede terminologie wordt ingevoerd. Op dit moment bestaat er geen eenduidige taal voor het vastleggen van medische gegevens. Zonder goede standaarden is er ook geen elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk. Een groot gedeelte van de medische gegevens wordt vastgelegd in normale spreek- of schrijftaal. Voor een ordening van gegevens wordt gebruik gemaakt van classificatiestelsels, welke bedoeld zijn om gegevens van patiënten in categorieën van bijvoorbeeld ziekten of verrichtingen te ordenen. Voorbeelden hiervan zijn ICD-9, ICD-10, ICF, ICPC en LOINC. Deze laatstgenoemde classificaties zijn niet ontworpen voor medische dossiervorming, maar voor statistieken, declaratieverkeer en verrekening van kosten. In beginsel zijn deze classificaties dan ook niet geschikt voor het vastleggen van medische patiëntengegevens, vanuit het dagelijks handelen van de beroepsbeoefenaren in de zorg. Daarnaast missen genoemde classificaties de samenhang die nodig is voor een veilige gegevensuitwisseling in de ketens van de directe zorg. Tot slot is een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van een EPD het eenmalig vastleggen van uniek gecodeerde gegevens, die voor alle geautoriseerde zorgprofessionals toegankelijk zijn. Dit vereist dat termen op eenduidige wijze worden begrepen. Invoering van een internationale taal is dan essentieel.

Voordelen SNOMED CT ten opzichte van andere terminologiestelsels
Voor Nederland biedt SNOMED CT de volgende voordelen:
- het is een specialisme overstijgende terminologie, die bij de ontwikkeling van EPD toepassingen kan worden gebruikt ten behoeve van uniforme interpretaties van termen;
- het heeft een wereldwijde dekkingsgraad en bevat de meeste klinische begrippen ten opzichte van andere stelsels;
- SNOMED CT kan worden gebruikt voor het vertalen van Nederlandse begrippen naar andere talen (Engels!), zodat communicatie over de grenzen heen makkelijker wordt;
- er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar SNOMED CT;
- SNOMED CT voorziet al in koppelingen (Cross maps) naar andere classificatiestelsels, zoals de ICD van de WHO.
SNOMED CT is continue in ontwikkeling. In samenwerking met de gebruikers  wordt er twee keer per jaar een nieuwe release uitgebracht, waarin verbeteringen en vernieuwingen zijn opgenomen.

Maatschappelijke noodzaak SNOMED CT
De maatschappelijke noodzaak voor het stimuleren van het gebruik van SNOMED CT in de Nederlandse gezondheidszorg is:

  1. De verbetering van de patiëntveiligheid, kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de zorg. Door invoering van een eenduidige terminologie wordt de kwaliteit van de informatiestroom verbeterd.
  2. Informatie-uitwisseling in de ketenzorg. De verschillende specialismen en categorieën van zorgaanbieders gebruiken ieder hun eigen classificaties, codestelsels en terminologieën. Door deze te relateren aan SNOMED CT ontstaat een kwalitatief betere informatiestroom.
  3. De landelijke invoering van een internationaal terminologiesysteem dient primair het belang van de Nederlandse burger. De overheid heeft een initiërende, sturende en een coördinerende rol als het gaat om de verschillende belangen bij de invoering van SNOMED CT.