Aanvragen van subsidies in het kader van de IPC regeling

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

De subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) is bedoeld voor meerjarige innovatietrajecten van groepen mkb-ondernemers, onder begeleiding van een penvoerder. Centraal in de IPC-regeling staat samenwerking en kennisoverdracht.

 

Budget
Voor de deze tender van IPC-projecten is een budget van 2.784.000 euro beschikbaar.

Met de IPC wil RVO MKB bedrijven (ook ZZP-ers en stichtingen) stimuleren om expertise in te kopen die voor innovatieve projecten belangrijk is. Gebleken is dat het MKB wel bereid is om in manuren te investeren maar geen geld kan/wil uitgeven om bij experts kennis in te kopen of kosten te maken die voor de innovatie van belang is. De tweede belangrijke motivatie voor de IPC is dat RVO wil stimuleren dat bedrijven samenwerken aan een innovatie. 

 

Kenmerken van een IPC project

Een IPC project moet bestaan uit minimaal 10 bedrijven die collectieve en individuele projecten uitvoeren onder begeleiding van een penvoerder (STIPOIZ).

Bedrijven moeten samenwerken in clusters van minimaal 2 bedrijven. Er moet een nieuw product of nieuwe dienst worden ontwikkeld en als je hierbij ook nieuwe technologie gebruikt kun je naast de IPC subsidie ook nog WBSO subsidie ontvangen.

In het project moet men minimaal 20% van de kosten besteden aan een gezamenlijk deel en het overige wordt besteed aan een individuele innovatie.

De penvoerder schrijft een overkoepelend plan en projectbegroting en dient dit in bij RVO.

In de IPC handleiding staat in par. 3.4 wat wel en niet als collectieve activiteit wordt aangemerkt en in par 6.1 staan de subsidiabele kosten beschreven.

 

Mogelijke samenwerkingen

  • In het kader van Medmij kunnen bedrijven/concurrenten samenwerken op gebieden die niet-competitief zijn, zoals privacy-issues, beveiliging, koppelingen, juridische zaken, standaarden. Hiervoor moet kennis worden ingekocht die gezamenlijk kan worden gedeeld.
  • Twee complementaire bedrijven kunnen samen een project definiëren waarvoor gezamenlijk kennis kan worden ingekocht, zodat ze voldoen aan de 20% norm.
  • Bedrijven hebben klanten die gezamenlijk een project definiëren waarvoor kennis wordt ingekocht met behulp van de IPC subsidie.

 

Financiën

Als men de maximale subsidie € 25.000 wil ontvangen, dan is de projectgrootte als volgt.

 

Externe kosten (60% van het project)                                         € 42.857

Loonkosten (40% van het project = 476 manuur @ € 60)              € 28.572

Totale projectkosten                                                                 € 71.429

De totale investering in het project bedraagt dan 476 manuur en de cash-out voor de externe kosten (€42.857- € 25.000) = € 17.587.

Een bijkomende conditie is dat men moet samenwerken met andere MKB-ers. Er moet minimaal 20% aan collectieve activiteiten wordt besteed: € 14.286. Dit kunnen 238 manuren of externe kosten zijn.

 

Als men de minimale subsidie € 10.500 wil, dan is de projectgrootte als volgt.

Externe kosten (60% van het project)                                         € 18.000

Loonkosten (40% van het project = 200 manuur @ € 60)              € 12.000

Totale projectkosten                                                                 € 30.000

De totale investering in het project bedraagt dan 200 manuur en de cash-out voor de externe kosten (€18.000- € 10.500) = € 7.500

 

Een bijkomende conditie is dat men moet samenwerken met andere MKB-ers. Er moet minimaal 20% aan collectieve activiteiten wordt besteed: € 6.000. Dit kunnen 100 manuren of externe kosten zijn.

De externe kosten kunnen bestaan uit kennisinkoop, materialen voor de innovatie, investeringen in hardware (alleen afschrijvingen over subsidieperiode), etc.

 

STIPOIZ is de penvoerder in het traject en zal voor de deelnemers gesprekken voeren, projectplannen opstellen, bijeenkomsten organiseren, definitieve plannen bij RVO inleveren, verdedigen en tot slot alles administratief afwerken.

Hieronder een korte samenvatting van de projectaanvraag:

  • De aanleiding om een IPC traject te starten, welke innovatie wil je gaan uitvoeren
  • Wie is je partner en in welke mate wil je samenwerken, wat is ieders inbreng
  • Informatie over het project, het individuele en het collectieve deel
  • De te verwachten resultaten
  • Een begroting van de individuele en collectieve kosten

Kosten van de penvoerder na toekenning van de IPC subsidie worden betaald door RVO. 

Indieningstermijn
De termijn van de IPC-Projecten is 21 september tot en met 5 oktober 2017 (17.00 uur).
 
Aanvragen
Stichting Innovatieprojecten OIZ treedt op als penvoerder voor meerdere collectieven die zich al hebben aangemeld. Als u innovatieve producten en diensten wilt ontwikkelen dan kunt u contact opnemen met Marcel van Loosbroek, voorzitter.

Voor meer informatie bezoekt u de officiële site van RVO

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatieprestatiecontracten-ipc