Het goed regelen van IP (Intelectual Property) van de bedrijven.

 

Het goed regelen van IP is zowel een juridisch als fiscaal van belang. Waar laat je de winsten vallen voor producten die je nu ontwikkelt! Hoe dek je in privé risico's af.

De stichting beschikt over een breed netwerk van organisaties, die op diverse gebieden kunnen worden ingezet. Samen met een van onze leden stelt u vast wat gedaan dient te worden en wie daar het beste bij ingezet kan worden.

 

Hieronder laten we een aantal belangrijke punten de revue passeren welke direct betrekking hebben op Intelectual Property.

 

 

rechtershamerIntellectueel Eigendom

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor een aantal specifieke rechtsgebieden. Het gaat daarbij om het hebben van een recht op een "onstoffelijke" zaak. Het zijn rechten die de eigenaar een uitsluitend recht geven op het maken of verkopen van een product, het gebruiken van een naam van een product of het verveelvoudigen van een werk. De bekendste intellectuele eigendomsrechten zijn het merkenrecht, het octrooirecht en het auteursrecht.

Merken

Een merk is een teken waarmee u uw producten of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Dit teken kan de naam zijn voor uw product of dienst, maar kan ook een logo zijn of de vorm of verpakking van een product, zoals het Coca-Cola flesje.

Modellen

Een model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Het model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben.

Ideeën

Het hebben van een idee is iets wat iedereen vrijstaat. In beginsel zijn ideeën dus niet te beschermen. In veel gevallen kan het echter wel handig zijn om een creatiedatum vast te leggen. Bijvoorbeeld wanneer u wilt aantonen dat u de maker bent van een auteursrechtelijk beschermd werk. Of de bedenker van een format voor een tv-spelletje, ook dat is onder bepaalde omstandigheden te beschermen. Of wanneer u bezig bent met een ontwerp of uitvinding en in de aanloopfase voor model- of octrooibescherming bang bent dat een ander er met uw idee vandoor gaat.

Het vastleggen van een creatiedatum kan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, via het zogenaamde 'i-DEPOT'.

Handelsnamen

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handelt in de markt. Het recht op een handelsnaam ontstaat door als eerste de naam te voeren. Het is verstandig om een handelsnaam te laten registreren bij de Kamer van Koophandel (Nederland) of via een ondernemingsloket bij de Kruispuntbank (België). Het recht op een handelsnaam is beperkt tot het territorium waarin hij bekend is.

In Nederland kunt u uw handelsnaaminschrijving doen bij de Kamer van Koophandel. In België kunt u uw handelsnaam, als benaming, registreren via een ondernemingsloket.

Octrooien

Een octrooi, ook wel patent genoemd, is een exclusief recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen. Met een octrooi wapent u zich tegen het gratis meeliften van anderen op het succes van uw uitvinding. Octrooien versterken uw positie ten opzichte van financiers en toekomstige partners. Maar een octrooi vergt wel een behoorlijke financiële investering. Elk octrooi bevat gegevens over de aanvrager, de uitvinder en een beschrijving van de uitvinding. Alle octrooien wereldwijd beschrijven innovatieve producten en processen. Hiermee zijn vragen te beantwoorden als:
  • Bestaat mijn uitvinding al?
  • Welke producten en technieken zijn er al?
  • Wie zijn mijn potentiële klanten en leveranciers?
  • Wat doen mijn concurrenten?
  • Met wie kan ik (commercieel) samenwerken?
  • Hoe bepaal ik mijn strategisch innovatiebeleid?

Octrooicentrum Nederland draagt zorg voor de octrooiverlening in Nederland en de verspreiding van kennis die in de octrooiliteratuur ligt opgeslagen.Octrooicentrum Nederland beantwoordt al uw vragen over octrooien en kan u doorverwijzen naar andere organsiaties die ondersteuning bieden bij het innovatieproces. De dienst Intellectuele Eigendom van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie zorgt voor de octrooiverlening in België.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht geeft de maker van een 'werk van letterkunde, wetenschap of kunst' dat origineel is het alleenrecht het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Als u bijvoorbeeld een boek hebt geschreven of een kunstwerk hebt gemaakt, zult u willen voorkomen dat een ander zonder uw toestemming uw werk openbaar maakt of verveelvoudigt. Het auteursrecht ontstaat automatisch zodra het werk is gecreeërd, als het origineel is. Naburige rechten beschermen de prestaties van uitvoerende kunstenaars, van producenten van fonogrammen en van eerste vastleggingen van films en van omroeporganisaties.

Meer informatie over auteursrecht in Nederland vindt u opwww.auteursrecht.nl. Meer informatie over auteursrecht in België vindt u op economie.fgov.be.

Kwekersrecht

Het kwekersrecht geeft de kweker het alleenrecht op een nieuw plantenras: het verleent het uitsluitend recht het beschermd kweekproduct voort te brengen en te verhandelen. Een kweker kan kwekersrechtelijke bescherming aanvragen voor teeltmateriaal van ieder nieuw 'ras' dat hoort tot het plantenrijk. De Raad voor de Plantenrassen zorgt onder andere voor de verlening van het kwekersrecht.