Aanvragen WBSO Subsidie

Omdat Stichting Innovatieprojecten OIZ gespecialiseerd is in kennis op het gebied van innovatieve ontwikkelingen in ICT in combinatie met de gezondheidszorg, kan onze organisatie ervoor zorgen dat de klanten continue WBSO projecten kunnen aanvragen die passen in hun dagelijkse ontwikkelingen. Voor bedrijven die gedeeltelijk in de zorg opereren heeft STIPOIZ genoeg kennis in huis om diepgang te bieden zodat ook hier voldoende subsidie te genereren is.
De meeste concurrenten hebben zich gericht op subsidies voor het oplossen van technische problemen. STIPOIZ heeft zich tevens verdiept in de wijzigingen van de WBSO regeling, waarin subsidie wordt gegeven voor uitbreidingen van bestaande software.
Dit omvat een veel groter deel van de softwareontwikkeling en genereert ook meer subsidie.

 

Hieronder treft u een algemene WSBO beschrijving aan.

 

Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)

 

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development, compenseert. Eén van de afwegingen die u maakt wanneer u van plan S&O bent te gaan verrichten, zijn de kosten van uw project. De WBSO helpt u bij de financiering van uw project.

De WBSO kent drie faciliteiten, te weten: 

 • Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.

 • Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers.

 • Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen.

Historie

Vanaf 1994 maken steeds meer ondernemers gebruik van de WBSO. De WBSO heeft door de jaren heen een gestage groei doorgemaakt in budget en aantallen projecten. Met ingang van 2006 is de WBSO veranderd en wordt op de financiële afwikkeling door de Belastingdienst nu volledig door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitgevoerd. Naast de toename van de flexibiliteit bij het indienen zal het gebruik maken van de WBSO minder administratieve lasten met zich meebrengen.

 

Uitgangspunten voor de aanvraag van WBSO subsidie.

Hierbij zijn twee gebieden subsidiabel:

 1. De ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur
  Binnen de context van de WBSO moet het altijd gaan over op te lossen problemen op het gebied van de informatietechnologie of een nieuw technologisch principe in de programmatuur. De problematiek moet voor de onderneming nieuw zijn. Het doet niet terzake of iets in algemene zin nieuw is. U kunt het beste redeneren vanuit het perspectief van de programmeur. U kijkt tegen de ontwikkelactiviteiten aan als een reeks van op te lossen informatietechnologische problemen.
  Het belangrijkste criterium is of wat u gaat ontwikkelen technisch nieuw is voor u. Er moet dus een onderzoekscomponent in zitten en er zijn technische onzekerheden of risico's omtrent het bereiken van het resultaat.
  Uit de aanvraag moet duidelijk blijken wat het technisch probleem of knelpunt is waaraan gewerkt wordt en wat de eventueel al gekozen of te onderzoeken oplossingsrichting hierbij is.
  Het project eindigt zodra het werkingsprincipe is aangetoond door bijv. een prototype, een applicatie zonder gebruikerswaarde.
 2. Projecten waarbij programmatuur wordt ontwikkeld
  De subsidie heeft betrekking op projecten waarbij programmatuur wordt ontwikkeld om bestaande (hoofdzakelijk) zelf ontwikkelde componenten op technisch nieuwe wijze te integreren of te laten samenwerken.
  Hierbij kan met bestaande programmatuur of componenten die reeds in het bedrijf worden toegepast een innovatieve dienst worden ontwikkeld en kan exploiteren.
  Vanaf 1 januari 2009 is het voldoende dat de technische knelpunten en oplossingsrichtingen liggen op het niveau van het integreren of met elkaar laten samenwerken van bestaande programmatuur-componenten. Op grond van de onderhavige beleidsregel kan onder technisch nieuwe programmatuur ook nieuwe programmatuur worden verstaan die bestaande programmatuur(componenten) op een voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken. De bredere toepassing van de WBSO speelt in op de ontwikkeling in ondernemend Nederland dat steeds vaker wordt gestreefd naar innovatie in programmatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande programmatuur. Deze verruiming is onder andere van belang voor de ontwikkeling van innovatieve diensten.

  Een voorwaarde is dat de programmatuur waarop deze beleidsregel specifiek ziet, alleen dan als speur- en ontwikkelingswerk wordt aangemerkt indien de bestaande programmatuur hoofdzakelijk in de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige (of binnen de fiscale eenheid) of S&O-belastingplichtige is ontwikkeld en wordt toegepast. 
   
   

Subsidiebijdrage

De bijdrage hangt af van uw situatie:

 

 1. Voor inhoudingsplichtige ondernemingen (S&O-inhoudingsplichtigen) biedt de WBSO een vermindering op de af te dragen loonheffing. Deze vermindering van de afdracht wordt S&O-afdrachtvermindering genoemd en bedraagt per kalenderjaar 32% van de eerste 350.000 euro van het totale S&O-loon en 16% van het resterende S&O-loon.
 2. S&O-inhoudingsplichtigen die als starter worden aangemerkt komen in aanmerking voor een S&O-afdrachtvermindering van 40% over de eerste 350.000 euro van het totale S&O-loon.
 3. De aftrek S&O voor zelfstandigen (S&O-belastingplichtigen) bedraagt in 2017 EUR 12.522. Zelfstandigen die als starter worden aangemerkt komen voor een extra aftrek S&O in aanmerking. Deze extra aftrek bedraagt in 2017 EUR 6.264. Voorwaarde is wel dat u 500 uur of meer S&O uren maakt.
 4. RVO berekent het S&O-uurloon aan de hand van de burgerservicenummers (BSN’s) van uw S&O-medewerkers van 2 jaar geleden. RVO vraagt u deze BSN’s elektronisch te melden via eLoket, als een S&O-verklaring hebt ontvangen. U moet de BSN’s dus altijd gelijktijdig met uw
  aanvraag indienen, omdat het S&O-uurloon bekend moet zijn voor het versturen van uw S&O-verklaring.
 5. Hebt u 2 jaar geleden geen gebruik gemaakt van de WBSO dan berekent RVO een forfaitari uurloon van € 29.

 

RDA kosten en uitgaven

Bedrijven (S&O-inhoudingsplichtigen) kunnen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven die zij maken voor het uitvoeren van een eigen S&O-project. Voor zelfstandigen is dit niet mogelijk. Bedrijven hebben hierbij de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die een bedrijf bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2017 maakt, geldt voor het gehele kalenderjaar. Voor de berekening van het financiële voordeel voor bedrijven die bij de WBSO-aanvraag hebben gekozen voor het forfait, moet het forfait worden berekend. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4 per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren.

 

Voordelen van de Stichting Innovatieprojecten OIZ

De belangrijkste voordelen om met de Stichting Innovatieprojecten OIZ te werken zijn hieronder in het kort weergegeven:

 1. We zijn gespecialiseerd in het aanvragen van WBSO subsidies voor bedrijven in de zorg ICT
 2. We kunnen daarom een aantal issues aandragen waar andere subsidiologen niet aan denken
 3. Onze insteek is om ook aanvragen te doen voor projecten waar het nog niet zeker is dat deze in de komende 3 of 6 maanden zouden kunnen spelen om zo maximale subsidie te verkrijgen als deze projecten door zouden gaan. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
 4. U betaalt ons uiteindelijk voor daadwerkelijk genoten vermindering op de loonbelasting. Voor aanvragen die niet zijn uitgevoerd hoeft u niets te betalen.
 5. Uw inspanning is beperkt tot een of twee (telefoon)gesprekken met de technisch inhoudelijke personen.
 6. U hoeft geen formulieren in te vullen, zelf projectbeschrijvingen te maken.
 7. U hoeft geen voorschot te betalen dat -als een aanvraag niet wordt gehonoreerd- door sommige subsidieadviseurs helaas niet wordt terugbetaald.

De Stichting Innovatieprojecten OIZ verricht de werkzaamheden voor de subsidieaanvraag op basis van "no cure, no pay". U bent aan de Stichting een honorarium verschuldigd, als een subsidie wordt toegekend en zodra deze wordt genoten. Dit honorarium bedraagt 20% van het genoten subsidiebedrag per jaar.

Indien de toekenning van de subsidie geschiedt na het voeren van een bezwaarprocedure bedraagt het honorarium 27% over het toegekende gedeelte.

U maakt voor de berekening van dit honorarium aan de Stichting bekend welk deel van het subsidiebedrag dat is toegekend daadwerkelijk wordt genoten en wel binnen een maand na definitieve vaststelling van dit bedrag voor opgave aan de fiscus. Deze opgave aan de fiscus geschiedt uiterlijk in het jaar volgend op de periode waarin de subsidiabele werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien niet tijdig aan deze bekendmaking wordt voldaan, betaalt u het van toepassing zijnde vergoedingspercentage over de nominale beschikking. Over het honorarium bent u BTW verschuldigd.