Aanvragen WBSO Subsidie

Omdat STIP-OIZ gespecialiseerd is in kennis op het gebied van innovatieve ontwikkelingen in ICT in combinatie met de gezondheidszorg, kan onze organisatie ervoor zorgen dat de klanten continue WBSO projecten kunnen aanvragen die passen in hun dagelijkse ontwikkelingen. Voor bedrijven die geddeltelijk in de zorg opereren heeft STIP-OIZ genoeg kennis in huis om voldoende diepgang te bieden zodat ook hier voldoende subsidie te genereren is.
De meeste concurrenten hebben zich gericht op subsidies voor het oplossen van technische problemen. STIP-OIZ heeft zich tevens verdiept in de wijzigingen van de WBSO regeling, waarin subsidie wordt gegeven voor uitbreidingen van bestaande software.
Dit omvat een veel groter deel van de softwareontwikkeling en genereert ook meer subsidie.

 

Hieronder treft u een algemene WSBO beschrijving aan.

 

Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)

 

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development, compenseert. Eén van de afwegingen die u maakt wanneer u van plan S&O bent te gaan verrichten, zijn de kosten van uw project. De WBSO helpt u bij de financiering van uw project.

De WBSO kent drie faciliteiten, te weten: 

 • Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.
 • Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers.
 • Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen.
 •  

Historie

Vanaf 1994 maken steeds meer ondernemers gebruik van de WBSO. De WBSO heeft door de jaren heen een gestage groei doorgemaakt in budget en aantallen projecten. Met ingang van 2006 is de WBSO veranderd en wordt op de financiële afwikkeling door de Belastingdienst nu volledig door Agentschap NL (voorheen SenterNovem) uitgevoerd. Naast de toename van de flexibiliteit bij het indienen zal het gebruik maken van de WBSO minder administratieve lasten met zich meebrengen.

 

 

Gebruik2006_tcm24-263946groei2006_tcm24-263947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten voor de aanvraag van WBSO subsidie.

Hierbij zijn twee gebieden subsidiabel:

 1. De ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur
  Binnen de context van de WBSO moet het altijd gaan over op te lossen problemen op het gebied van de informatietechnologie of een nieuw technologisch principe in de programmatuur. De problematiek moet voor de onderneming nieuw zijn. Het doet niet terzake of iets in algemene zin nieuw is. U kunt het beste redeneren vanuit het perspectief van de programmeur. U kijkt tegen de ontwikkelactiviteiten aan als een reeks van op te lossen informatietechnologische problemen.
  Het belangrijkste criterium is of wat u gaat ontwikkelen technisch nieuw is voor u. Er moet dus een onderzoekscomponent in zitten en er zijn technische onzekerheden of risico's omtrent het bereiken van het resultaat.
  Uit de aanvraag moet duidelijk blijken wat het technisch probleem of knelpunt is waaraan gewerkt wordt en wat de eventueel al gekozen of te onderzoeken oplossingsrichting hierbij is.
  Het project eindigt zodra het werkingsprincipe is aangetoond door bijv. een prototype, een applicatie zonder gebruikerswaarde.
 2. Projecten waarbij programmatuur wordt ontwikkeld
  De subsidie heeft betrekking op projecten waarbij programmatuur wordt ontwikkeld om bestaande (hoofdzakelijk) zelf ontwikkelde componenten op technisch nieuwe wijze te integreren of te laten samenwerken.
  Hierbij kan met bestaande programmatuur of componenten die reeds in het bedrijf worden toegepast een innovatieve dienst worden ontwikkeld en kan exploiteren.
  Vanaf 1 januari 2009 is het voldoende dat de technische knelpunten en oplossingsrichtingen liggen op het niveau van het integreren of met elkaar laten samenwerken van bestaande programmatuur-componenten. Op grond van de onderhavige beleidsregel kan onder technisch nieuwe programmatuur ook nieuwe programmatuur worden verstaan die bestaande programmatuur(componenten) op een voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken. De bredere toepassing van de WBSO speelt in op de ontwikkeling in ondernemend Nederland dat steeds vaker wordt gestreefd naar innovatie in programmatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande programmatuur. Deze verruiming is onder andere van belang voor de ontwikkeling van innovatieve diensten.

  Een voorwaarde is dat de programmatuur waarop deze beleidsregel specifiek ziet, alleen dan als speur- en ontwikkelingswerk wordt aangemerkt indien de bestaande programmatuur hoofdzakelijk in de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige (of binnen de fiscale eenheid) of S&O-belastingplichtige is ontwikkeld en wordt toegepast.

  Voorbeelden van projecten die op grond van de verruiming van de WBSO wel in aanmerking zouden kunnen komen zijn. Hierbij is alleen het oplossen van technische knelpunten gesubsidieerd tot de fase dat het werkingsprincipe is aangetoond en dat kan d.m.v. een prototype:

  Het ontwikkelen van programmatuur aan de hand van een Service Oriented Architecture (SOA) die noodzakelijk is voor het aanbieden van een bepaalde internetdienst. 

  Het ontwikkelen van Application Programming Interface(s) (API) op basis waarvan een programma kan communiceren met een ander programma of onderdeel hiervan (vaak in de vorm van bibliotheken). 

  Het ontwikkelen van programmatuur ten behoeve van een overheidsdienst die zal worden toegepast als Software as a Service (SaaS).

  Voorbeelden van de ontwikkeling van programmatuur die buiten de WBSO blijven vallen zijn: 

  Softwareprojecten die het schrijven van (standaard) protocollen betreffen. 

  Het laten samenwerken van programmatuurcomponenten waarbij de interfaces (domeinen) van deze componenten bekend zijn.

  Het optimaliseren of inregelen van een gegevensbron. 

  Het configureren, installeren of instellen van software.

 

Subsidiebijdrage

De bijdrage hangt af van uw situatie:

 

 1. Voor inhoudingsplichtige ondernemingen (S&O-inhoudingsplichtigen) biedt de WBSO een vermindering op de af te dragen loonheffing. Deze vermindering van de afdracht wordt S&O-afdrachtvermindering genoemd en bedraagt per kalenderjaar 50% van de eerste 150.000 euro van het totale S&O-loon en 18% van het resterende S&O-loon.
 2. S&O-inhoudingsplichtigen die als starter worden aangemerkt komen in aanmerking voor een S&O-afdrachtvermindering van 60% over de eerste 150.000 euro van het totale S&O-loon. Per S&O-inhoudingsplichtige of fiscale eenheid bedraagt de S&O-afdrachtvermindering maximaal EUR 8.000.000 per kalenderjaar.
 3. De aftrek S&O voor zelfstandigen (S&O-belastingplichtigen) bedraagt in 2009 EUR 11.806. Zelfstandigen die als starter worden aangemerkt komen voor een extra aftrek S&O in aanmerking. Deze extra aftrek bedraagt in 2009 EUR 5.904.

 

Voordelen van de Stichting Innovatieprojecten OIZ

De belangrijkste voordelen om met de Stichting Innovatieprojecten OIZ te werken zijn hieronder in het kort weergegeven:

 1. We zijn gespecialiseerd in het aanvragen van WBSO subsidies voor bedrijven in de zorg ICT
 2. We kunnen daarom een aantal issues aandragen waar andere subsidiologen niet aan denken
 3. Onze insteek is om ook aanvragen te doen voor projecten waar het nog niet zeker is dat deze in de komende 3 of 6 maanden zouden kunnen spelen om zo maximale subsidie te verkrijgen als deze projecten door zouden gaan. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
 4. U betaalt ons uiteindelijk voor daadwerkelijk genoten vermindering op de loonbelasting. Voor aanvragen die niet zijn uitgevoerd hoeft u niets te betalen.
 5. Uw inspanning is beperkt tot een of twee (telefoon)gesprekken met de technisch inhoudelijke personen.
 6. U hoeft geen formulieren in te vullen, zelf projectbeschrijvingen te maken.
 7.  U hoeft geen voorschot te betalen dat -als een aanvraag niet wordt gehonoreerd- dat door sommige subsidieadviseurs helaas niet wordtterugbetaald.

De Stichting Innovatieprojecten OIZ verricht de werkzaamheden voor de subsidieaanvraag op basis van "no cure, no pay". U bent aan de Stichting een honorarium verschuldigd, als een subsidie wordt toegekend en zodra deze wordt genoten. Dit honorarium bedraagt 20% van het genoten subsidiebedrag per jaar.

Indien de toekenning van de subsidie geschiedt na het voeren van een bezwaarprocedure bedraagt het honorarium 27% over het toegekende gedeelte.

U maakt voor de berekening van dit honorarium aan de Stichting bekend welk deel van het subsidiebedrag dat is toegekend daadwerkelijk wordt genoten en wel binnen een maand na definitieve vaststelling van dit bedrag voor opgave aan de fiscus. Deze opgave aan de fiscus geschiedt uiterlijk in het jaar volgend op de periode waarin de subsidiabele werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien niet tijdig aan deze bekendmaking wordt voldaan, betaalt u het van toepassing zijnde vergoedingspercentage over de nominale beschikking. Over het honorarium bent u BTW verschuldigd.